Boelens de Gruyter

De organisatie

Het verschil maken

Onze focus

Wij willen het verschil maken in hoe mensen wonen, werken en leven. We zijn een projectontwikkelaar met een breed scala aan projecten. Variërend van grootschalige woningbouw en kantoorontwikkelingen tot distributiecentra. We realiseren krachtige, onderscheidende projecten die inspireren. Altijd met een focus op de gebruikers en de verbinding met de omgeving. Wij geloven namelijk dat de kracht van mensen zit in de verbinding tussen mensen. Wat wij doen moet dat altijd versterken. Dit realiseren wij door in ons multidisciplinaire team de beste plannen te maken en intensief samen te werken met onze partners. Daarbij ligt onze focus op drie kernpunten:

 • Intern verbonden. Hoe het gebouw functioneert voor de mensen die het dagelijks gebruiken.
 • Verbonden met de omgeving. Wij vinden dat een gebouw nooit een op zichzelf staat.
 • Verbonden met de toekomst. Wij willen duurzaam, toekomstbestendig bouwen.

ESG

Duurzaam ondernemerschap is de basis van elke gezonde onderneming

In een wereld waar ruimte steeds schaarser wordt, creëren wij plekken waar mensen zich geborgen voelen, niet geïsoleerd maar verbonden. Een duurzaam gebouwde omgeving met een minimale milieuvoetafdruk en doordachte openbare ruimtes waar mensen nu en in de toekomst optimaal kunnen functioneren. Want een kwalitatief goed gebouwde omgeving is een duurzaam gebouwde omgeving.

Planet

Wij zijn opgericht in 2007 en sterk in binnenstedelijke herontwikkeling. Denken vanuit behoud zit dan ook in onze oorsprong, in ons DNA. Gewoon omdat het vaak een verstandige keuze is. We kijken altijd eerst naar wat we kunnen behouden en waar we op voort kunnen bouwen. Dat gaat niet alleen om de structuur, het gebouw zelf, maar vooral om alles daaromheen, de omgeving. Als we mensen en hun omgeving beter begrijpen en daar respectvol mee omgaan, kunnen we betere en duurzamere projecten realiseren. Vandaag de dag is duurzame ontwikkeling nog steeds onze ambitie. We willen een positieve impact maken op natuur, maatschappij en klimaat. Dit doen wij door samen met onze partners de CO2-uitstoot te verlagen en de energietransitie te versnellen.

Voorbeelden van projecten zijn de succesvolle transformaties van de Parooltoren en het Trouwgebouw aan de Amsterdamse Wibautstraat. Ook de herontwikkelingen van het voormalige KPN-gebouw in ‘s-Hertogenbosch is een sprekend voorbeeld van binnenstedelijke herontwikkeling. In Utrecht werken we momenteel samen met een aantal partners aan de nieuwe stadswijk Merwede. Hier wordt een voormalig industriegebied omgevormd tot een van de meest duurzame stadswijken van Europa. Een wijk waarin mensen en onderlinge verbondenheid centraal staan.

People

We zijn een diverse organisatie waarbinnen iedereen zich betrokken en gewaardeerd moet voelen. Daarbij hechten wij veel waarde aan verschillen in opvattingen en visie. Daar zien wij geen conflict in, maar juist groei. We stimuleren participatie van medewerkers in sociale projecten. Kleine lokale initiatieven die ons helpen om in ons dagelijks werk iets groots in beweging te zetten. Zo halen we het beste uit onze mensen om de beste oplossingen te bieden voor mensen.

Profit

Onze visie voor een gezonde, leefbare omgeving vraagt om duurzaam vastgoed. Daarom wordt bestaand vastgoed herontwikkeld of verduurzaamd en stellen we aan nieuwbouw hoge kwaliteitseisen. Uitgangspunten die voor ons en onze partners de beste garantie zijn voor rendement op lange termijn.

Governance

Boelens de Gruyter wordt bestuurd door de directie in samenwerking met een management team van vijf personen.

Als lid van de Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) volgt Boelens de Gruyter de geldende gedragscode. Medewerkers van Boelens de Gruyter handelen volgens de interne gedragscode.

Privacybeleid

Boelens de Gruyter BV (hierna: ‘BdG’ of ‘we’) erkent dat we de verplichting hebben om informatie over u veilig en vertrouwelijk te houden en we nemen deze verplichting zeer serieus. Via dit privacybeleid willen we u informeren over welke ‘persoonsgegevens’ we over u verzamelen, met wie we deze informatie delen en hoe we deze informatie veiligstellen. Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens, kunt u met ons contact opnemen via info@boelensdegruyter.nl.

Boelens de Gruyter BV
Toetsenbordweg 55
1033 MZ Amsterdam
Nederland
+31 (0)20 630 6530
info@boelensdegruyter.nl
KVK: 34288433

Welke persoonsgegevens gebruiken we, delen we en slaan we op?

 • Identificatie: achternaam, voornaam, geboortedatum, adres, e-mailadres,
  geboorteplaats, telefoonnummer en geslacht;
 • Bedrijfsgegevens: startdatum, bedrijfsomvang, raad van bestuur, directie, bedrijfsactiviteiten;
 • Persoonsgegevens die u verstrekt om te solliciteren op een vacature, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle andere informatie die u verstrekt in uw cv of sollicitatiebrief;
 • Financiële gegevens, beperkt tot de aankoopprijs, de waarde van uw vastgoedbezit (bij benadering) en de daaraan verbonden verhuurinkomsten (bij benadering);
 • Gegevens van het Kadaster;
 • Gegevens van de huurovereenkomsten zoals aangeleverd door de verhuurder.
We kunnen de gegevens delen met:
 • Overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, het UWV, de politie, Justitie, De Nederlandsche Bank, de Autoriteit Financiële Markten en de Autoriteit Persoonsgegevens, indien BdG daartoe wettelijk verplicht is;
 • Tribe, omdat BdG gebruikmaakt van zijn CRM-systeem;
 • HB Vastgoed, omdat BdG gebruikmaakt van zijn boekhoud- en projectmanagementsysteem;
 • Trans-IP, omdat BdG gebruikmaakt van Trans-IP voor het veilig hosten van onze database;
 • Medewerkers die als zzp’er voor BdG werken;
 • Potentiële kopers als we een compleet informatiepakket moeten presenteren.

Derden die uw persoonsgegevens verwerken onder de verantwoordelijkheid van BdG, zullen dat alleen doen onder de voorwaarden die BdG met hen overeenkomt. BdG waarborgt deze toezegging in (gebruikers)overeenkomsten.

Zodra er geen noodzaak meer is om uw gegevens te verwerken of op te slaan, zullen we de gegevens verwijderen, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze voor een langere periode te bewaren. In dat geval zullen uw gegevens worden opgeslagen voor de duur van de wettelijk verplichte periode.

Waarom we uw persoonsgegevens verzamelen en welke rechtsgrond we gebruiken.

We moeten uw contactgegevens verzamelen om met u in contact te kunnen komen wanneer we willen nagaan of u openstaat voor een mogelijke vastgoedtransactie. Indien nodig gebruiken we ook uw e-mailadres om u nadere informatie over BdG of een mogelijk vastgoedobject toe te sturen. Bovendien kunnen we u e-mails sturen voor toekomstige marketingdoeleinden. We gebruiken uw adres ook om u via e-mail te informeren over onze activiteiten of om u uit te nodigen voor een van onze evenementen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw contactgegevens is het gerechtvaardigde belang van BdG om zijn diensten te leveren. Zonder deze gegevensverwerking is BdG eenvoudigweg niet in staat om zijn diensten te leveren. De privacyschending is beperkt omdat BdG de verwerking van uw persoonsgegevens baseert op gegevens die publiekelijk beschikbaar zijn (zoals in het Kadaster, op internet, in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, in het Telefoonboek en bij de Kamer van Koophandel).

Contactgegevens die we uit openbare bronnen verzamelen worden alleen gebruikt om met u in contact te komen. Als u hier geen prijs op stelt, zullen we uw persoonsgegevens niet langer verwerken, met uitzondering van uw voor- en achternaam en de reden dat BdG geen contact meer met u zal opnemen. U kunt altijd bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens (info@boelensdegruyter.nl).

We verzamelen financiële gegevens, waaronder de werkelijke waarde van het vastgoed.
BdG verwerkt de werkelijke waarde van het vastgoed en de geschatte huur om interesse in de vastgoedpropositie vast te stellen. De rechtsgrond voor de verwerking van uw financiële gegevens is het gerechtvaardigde belang van BdG om zijn diensten uit te voeren. Als BdG deze informatie niet zou verwerken, zou BdG niet in staat zijn om een selectie van interessante objecten te maken en zou de doelgroep te groot zijn om te benaderen.

We verwerken deze gegevens voor marketingdoeleinden om onze diensten waar nodig te verbeteren en onze klanten op de best mogelijke manier te beheren en te informeren. Of om een relatie met een (mogelijke) klant of leverancier tot stand te brengen, te onderhouden of uit te breiden. De rechtsgrond hiervoor is het gerechtvaardigde belang van BdG om zijn bedrijf gezond te houden en zijn diensten te optimaliseren.

De informatie die we opslaan in verband met werving.

De persoonsgegevens die aan BdG worden verstrekt in verband met een mogelijke vacature, zullen tot vier weken na het sluiten van de vacature worden opgeslagen. Als u daar toestemming voor heeft gegeven, zullen uw gegevens één jaar na het sluiten van de vacature worden verwijderd. Als u wordt aangenomen, zullen uw gegevens onderdeel gaan uitmaken van uw persoonlijk dossier. We zullen gegevens die relevant zijn voor de wervingsprocedure verwerken. Hieronder vallen ten minste de gegevens die de sollicitant zelf heeft verstrekt, al dan niet via een extern platform.

Wat zijn uw rechten?

Als u heeft ingestemd met de verwerking van uw gegevens, kunt u altijd uw toestemming intrekken, zonder enige negatieve gevolgen.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens op basis van het gerechtvaardigd belang van BdG of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden, tenzij er gerechtvaardigde gronden zijn voor verwerking die belangrijker zijn of die betrekking hebben op het starten, voeren of onderbouwen van een rechtszaak. U heeft altijd het recht om u af te melden voor onze nieuwsbrieven of persoonlijke berichten over onze diensten of uitnodigingen. Bij commerciële aanbiedingen en nieuwsbrieven biedt BdG altijd de mogelijkheid om zich af te melden. Als u verzoekt om verwijdering van uw gegevens, zal BdG dit doen binnen 5 werkdagen. Uw voor- en achternaam zullen worden opgeslagen om te zorgen dat er geen contact meer met u wordt opgenomen.

Afgezien hiervan heeft u nog meer rechten. U kunt BdG vragen om binnen een redelijke termijn inzicht te verschaffen in alle persoonsgegevens die we over u opslaan.

Verder kunt u BdG vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te wijzigen, te verbergen of te verwijderen. Een dergelijk verzoek kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@boelensdegruyter.nl. BdG zal binnen twee weken op uw verzoek reageren. U kunt BdG ook verzoeken om de gegevens die u aan ons verstrekt heeft in een bestand samen te voegen en dit naar u of, op uw verzoek, aan een derde te sturen. Bovendien kunt u BdG vragen om uw persoonsgegevens tijdelijk niet te gebruiken, omdat ze onjuist lijken te zijn of als u een verzoek tot verwijdering heeft ingediend.

Als u een klacht heeft over BdG of over de manier waarop BdG uw gegevens verwerkt, kunt u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe waarborgt BdG de veiligheid van uw persoonsgegevens?

BdG neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens tegen misbruik en onrechtmatig gebruik te beschermen. BdG sluit geheimhoudingsovereenkomsten met zijn personeel en derden die met uw persoonsgegevens werken. Alleen de medewerkers die daartoe gerechtigd zijn, hebben toegang tot uw gegevens.

Wanneer u onze website bezoekt.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen we automatisch informatie door middel van cookies, zoals uw IP-adres, soort browser, de pagina’s die u bezoekt en het tijdstip en de duur van uw bezoek. We kunnen ook persoonlijke informatie verzamelen, zoals de naam, het e-mailadres en het telefoonnummer van uzelf of uw bedrijf, die u mogelijk vrijwillig verstrekt op onze contactformulieren op deze website of wanneer u anderszins gebruikmaakt van onze producten en diensten.

Beveiliging

De beveiliging van uw persoonlijke informatie is belangrijk voor ons, maar let wel: geen enkele methode van verzending over het internet of van elektronische opslag is 100% veilig. Hoewel we ernaar streven om commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we geen absolute veiligheid garanderen.

Links

Onze website kan links naar websites van derden bevatten die verwante diensten of nuttige informatie bieden, en die websites dienen hun eigen privacybeleid te hebben. We hebben geen zeggenschap over, en nemen geen verantwoordelijk op ons voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van websites, producten of diensten van derden.

Ons Cookiebeleid

We maken gebruik van cookies en vergelijkbare technieken wanneer u onze website bezoekt. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser samen met deze website worden verzonden en geplaatst op uw apparatuur. De browser zoekt bij elk volgend bezoek aan deze website naar cookies en stuurt de beschikbare informatie die daarin is opgeslagen naar de servers van deze website.

We gebruiken de volgende soorten cookies:

Technisch noodzakelijke cookies.

Deze cookies zijn essentieel om u in staat te stellen op onze website te navigeren en gebruik te maken van zijn functies, zoals toegang verkrijgen tot beveiligde delen van de website. Zonder deze cookies kunnen diensten waar u om heeft gevraagd niet worden verleend.

Analytische/Prestatiecookies.

Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken, bijvoorbeeld welke pagina’s het vaakst bezocht worden en of bezoekers foutmeldingen krijgen van webpagina’s. Alle informatie die deze cookies verzamelen wordt samengevoegd. Deze informatie wordt gebruikt om samengevoegde en statistische informatie over het gebruik van de website te verschaffen en wordt gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren en zodoende uw gebruikerservaring te verbeteren.

De website maakt ook gebruik van analytische cookies die door Google Analytics (onder meer Google Tag Manager) worden geplaatst om het aantal bezoeken en de delen van de website die het populairst zijn onder de bezoekers van de website te meten, alsmede voor vergelijkingsdoeleinden. Deze informatie wordt gebruikt om samengevoegde en statistische informatie over het gebruik van de website te verschaffen en wordt gebruikt om de inhoud van de website te verbeteren en zodoende uw gebruikerservaring te verbeteren. BdG heeft de Handleiding van de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens gebruikt om te waarborgen dat Google Analytics wordt gebruikt op een privacyvriendelijke manier. Dit houdt in dat BdG Google opdracht heeft gegeven om de laatste drie cijfers van uw IP-adres te verwijderen (‘IP anonimiseren’) en dat BdG de standaard instelling om gegevens met Google te delen heeft uitgeschakeld. Bovendien heeft BdG een gegevensverwerkingsovereenkomst gesloten met Google Inc. BdG gebruikt ook geen andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Functionele cookies

Deze cookies kunnen de volgende gegevens opslaan: de naam van uw browser, de soort computer en technische informatie over de middelen waarmee u verbinding maakt met de website, zoals het besturingssysteem en de gebruikte internetprovider en andere vergelijkbare informatie. Deze informatie wordt gebruikt om de navigatie en het gebruik van de website technisch te faciliteren. Daarnaast kunnen functionele cookies worden gebruikt om persoonlijke instellingen op te slaan, zoals taal, of om uw informatie voor volgende bezoeken, desgevraagd, te bewaren. De informatie die deze cookies verzamelen zal worden geanonimiseerd en de cookies kunnen niet uw surfgedrag op andere websites volgen.

Dit is onze Privacyverklaring. Deze is voor het laatst bijgewerkt op 29 november 2022.

De inhoud van deze verklaring kan unilateraal en te allen tijde door Boelens de Gruyter worden aangepast. Deze aanpassing zal worden gecommuniceerd via een mailing, publicatie op onze website of bij het eerstvolgende contact tussen u en Boelens de Gruyter.

Juridische disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die we besteden aan onze website en de inhoud daarvan, is het mogelijk dat een deel van de gepubliceerde informatie onvolledig of onjuist is.

Gegeven de veranderlijke aard van wetten, regels en voorschriften en de inherente gevaren van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, omissies of onjuistheden zijn in de informatie die deze website bevat. De informatie op deze website is daarom alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden.

Boelens de Gruyter is niet aansprakelijk voor directe of gevolgschade van welke aard ook die op enige wijze het gevolg is van of in verband staat met het gebruik van, het beroep op of actie ondernomen op basis van informatie die op onze website wordt gegeven.

Op deze website en de inhoud daarvan is het Nederlands recht inzake eigendom en eigendomsrechten van toepassing. Er mag niets uit deze website of de inhoud daarvan worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een elektronisch gegevensbestand of op enige wijze openbaar worden gemaakt, hetzij elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopiëren of scannen of op welke andere wijze ook zonder de voorafgaande goedkeuring van Boelens de Gruyter.

Press

Voor journalistieke vragen over ons bedrijf of een van onze projecten kunt u 24/7 contact opnemen met onze persvoorlichter.

Koolhoven & Partners
+31 (0)85 401 71 75
bdg@koolhovenenpartners.nl